Algemene Voorwaarden

SERVICEVOORWAARDEN

LEES DEZE SERVICEVOORWAARDENOVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW WETTELIJKE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN BEVAT.
Laatst herzien: 2022-03-22 02:46:14

1. OVERZICHT

Deze Servicevoorwaardenovereenkomst (“Overeenkomst”) wordt aangegaan door en tussen oneangrygamer.net, geregistreerd adres Vilnius Vivulskio 7, LT (“Bedrijf”) en u, en wordt van kracht vanaf de datum van uw gebruik van deze website http ://oneangrygamer.net/ (“Site”) of de datum van elektronische acceptatie.
In deze Overeenkomst worden de algemene voorwaarden uiteengezet voor uw gebruik van http://oneangrygamer.net/, evenals de producten en/of diensten die zijn gekocht of waartoe u toegang krijgt via deze Site (de “Diensten”). Of u nu gewoon aan het browsen bent of Als u deze Site gebruikt of Services aanschaft, betekent uw gebruik van deze Site en uw elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst dat u ons Privacybeleid hebt gelezen, begrepen, erkend en ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. De termen “wij”, “ons” of “onze” verwijzen naar Bedrijf. De termen “u”, “uw”, “Gebruiker” of “klant” verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert, onze Site gebruikt, toegang heeft of gebruik maakt van de Services. Niets in deze Overeenkomst mag worden geacht rechten of voordelen van derden te verlenen.
Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst en alle beleidslijnen of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, op elk moment wijzigen of wijzigen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie op deze Site. Uw gebruik van deze Site of de Services nadat dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht, houdt in dat u akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals deze voor het laatst is herzien.
ALS U NIET AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST ALS LAATST HERZIEN, GEBRUIK DEZE SITE OF DE DIENSTEN NIET (OF VERDER GEBRUIKEN).

2. SUBSIDIABILITEIT

Deze site en de services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten volgens de toepasselijke wetgeving. Door deze Site of de Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u (i) ten minste achttien (18) jaar oud bent, (ii) anderszins erkend bent als in staat zijn om wettelijk bindende contracten te sluiten volgens de toepasselijke wetgeving, en (iii) niet een persoon die is uitgesloten van het kopen of ontvangen van de Services die worden gevonden volgens de wetten van Litouwen of een ander toepasselijk rechtsgebied.
Als u deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf of een rechtspersoon, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om een ​​dergelijke rechtspersoon te binden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, in welk geval de termen "u" , "uw", "gebruiker" of "klant" verwijzen naar een dergelijke rechtspersoon. Als Bedrijf, na uw elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst, vaststelt dat u niet over de wettelijke bevoegdheid beschikt om een ​​dergelijke rechtspersoon te binden, bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de verplichtingen in deze Overeenkomst.

3. GEDRAGSREGELS VOOR DE GEBRUIKER

Door deze site te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat:
 • Uw gebruik van deze site, inclusief alle inhoud die u indient, zal in overeenstemming zijn met deze overeenkomst en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.
U zult deze site niet gebruiken op een manier die:
 • illegaal is, of illegale activiteiten promoot of aanmoedigt;
 • Promoot, stimuleert of houdt zich bezig met kinderpornografie of de uitbuiting van kinderen;
 • Promoot, moedigt aan of houdt zich bezig met terrorisme, geweld tegen mensen, dieren of eigendommen;
 • Promoot, stimuleert of houdt zich bezig met spam of andere ongevraagde bulk-e-mail, of computer- of netwerkhacking of cracking;
 • Inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een andere Gebruiker of een andere persoon of entiteit;
 • Schendt de privacy- of publiciteitsrechten van een andere Gebruiker of een andere persoon of entiteit, of schendt enige geheimhoudingsplicht die u verschuldigd bent aan een andere Gebruiker of een andere persoon of entiteit;
 • De werking van deze site verstoort;
 • Bevat of installeert virussen, wormen, bugs, Trojaanse paarden, Cryptocurrency Miners of andere code, bestanden of programma's die zijn ontworpen om, of in staat te zijn, veel bronnen te gebruiken, waardoor de functionaliteit van software of hardware wordt verstoord, beschadigd of beperkt.
Je zal niet:
 • een deel van deze site kopiëren of distribueren in welk medium dan ook, behalve waar uitdrukkelijk toegestaan ​​door het bedrijf,
 • kopieer of dupliceer deze overeenkomst voor de servicevoorwaarden, die is gemaakt met de hulp van de VoorwaardenHub.io en Algemene voorwaarden Generator ,
 • enig deel van deze site of een van de gerelateerde technologieën wijzigen of wijzigen,
 • toegang krijgen tot bedrijfsinhoud (zoals hieronder gedefinieerd) of gebruikersinhoud via een andere technologie of manier dan via deze site zelf.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

Naast de algemene regels hierboven, zijn de bepalingen in deze sectie specifiek van toepassing op uw gebruik van bedrijfsinhoud die op de site is geplaatst. Bedrijfsinhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, software, scripts, broncode, API, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's en interactieve functies en de handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarin zijn opgenomen ("Bedrijfsinhoud"), zijn eigendom van of in licentie gegeven aan oneangrygamer.net voor altijd, en zijn onderworpen aan auteursrechten, handelsmerken en/of octrooibescherming.
Bedrijfsinhoud wordt aan u geleverd "zoals het is", "zoals beschikbaar" en "met alle fouten" voor uw informatie en persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welke doeleinden dan ook zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Er wordt door deze Overeenkomst geen enkel recht of licentie verleend onder enig auteursrecht, handelsmerk, octrooi of ander eigendomsrecht of licentie.

5. UW GEBRUIK VAN GEBRUIKERSINHOUD

Sommige functies van deze Site kunnen Gebruikers in staat stellen om (a) ideeën, meningen, aanbevelingen of advies (“Inzendingen van Gebruikers”), of (b) literaire, artistieke, muzikale of andere inhoud, inclusief maar niet beperkt tot foto's en video's (samen met Gebruikersinzendingen, "Gebruikersinhoud"). Door Gebruikersinhoud op deze Site te plaatsen of te publiceren, verklaart en garandeert u het Bedrijf dat (i) u over alle benodigde rechten beschikt om Gebruikersinhoud via deze Site of via de Diensten te verspreiden, hetzij omdat u de auteur van de Gebruikersinhoud bent en over de het recht om hetzelfde te distribueren, of omdat u de juiste distributierechten, licenties, toestemmingen en/of toestemmingen hebt om, schriftelijk, van het auteursrecht of een andere eigenaar van de Gebruikersinhoud te gebruiken, en (ii) de Gebruikersinhoud niet in strijd is met de rechten van enige derde partij.
U stemt ermee in de beveiligingsgerelateerde functies van deze site niet te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren (inclusief maar niet beperkt tot die functies die het gebruik of het kopiëren van bedrijfsinhoud of gebruikersinhoud voorkomen of beperken) of beperkingen op het gebruik van deze site af te dwingen, de bedrijfsinhoud of de gebruikersinhoud daarin.

6. BEDRIJVEN GEBRUIK VAN GEBRUIKERSINHOUD

De bepalingen in deze sectie zijn specifiek van toepassing op het gebruik door bedrijven van gebruikersinhoud die op de site is geplaatst.
U bent als enige verantwoordelijk voor al uw Gebruikersinhoud of Gebruikersinhoud die door u wordt ingediend, en de gevolgen van en vereisten voor de distributie ervan.
Met betrekking tot gebruikersinzendingen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat:
 • Uw gebruikersinzendingen zijn geheel vrijwillig.
 • Uw Gebruikersinzendingen brengen geen vertrouwelijke relatie tot stand en verplichten het Bedrijf niet om uw Gebruikersinzendingen als vertrouwelijk of geheim te behandelen.
 • Het Bedrijf is niet verplicht, expliciet of impliciet, om uw Gebruikersinzendingen te ontwikkelen of te gebruiken, en er is geen vergoeding verschuldigd aan u of aan iemand anders voor enig opzettelijk of onopzettelijk gebruik van uw Gebruikersinzendingen.
Het bedrijf bezit exclusieve rechten (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten) op alle gebruikersinzendingen die op deze site zijn geplaatst, en heeft recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van alle gebruikersinzendingen die op deze site zijn geplaatst voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u of iemand anders.
Met betrekking tot gebruikersinhoud machtigt u door het plaatsen of publiceren van gebruikersinhoud op deze site het bedrijf om de intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten in en op uw gebruikersinhoud te gebruiken om opname en gebruik van de gebruikersinhoud mogelijk te maken op de manier die door deze site wordt overwogen en deze Overeenkomst.
U verleent Bedrijf hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om uw Gebruikersinhoud in verband met deze Site te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken voor te bereiden, te combineren met andere werken, weer te geven en uit te voeren, inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herdistribueren van de gehele of een deel van deze site in alle mediaformaten en via alle mediakanalen, zonder enige vorm van beperkingen en zonder enige vorm van betaling of andere tegenprestatie, of toestemming of kennisgeving, aan u of een derde partij. U verleent hierbij ook elke gebruiker van deze site een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw gebruikersinhoud via deze site, en om uw gebruikersinhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken van te maken, te combineren met andere werken, weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan via de functionaliteit van deze site en onder deze overeenkomst.
De bovenstaande licenties die u voor uw Gebruikersinhoud hebt verleend, eindigen binnen een commercieel redelijke tijd nadat u uw Gebruikersinhoud van deze Site hebt verwijderd of verwijderd. U begrijpt en stemt er echter mee in dat het Bedrijf serverkopieën van uw Gebruikersinhoud die is verwijderd of verwijderd, mag bewaren (maar niet distribueren, weergeven of uitvoeren). De hierboven door u verleende licenties in uw Gebruikersinhoud zijn eeuwigdurend en onherroepelijk.
Het Bedrijf screent Gebruikersinhoud over het algemeen niet vooraf, maar behoudt zich het recht voor (maar neemt geen plicht op zich) om dit te doen en te beslissen of enig item van Gebruikersinhoud geschikt is en/of voldoet aan deze Overeenkomst. Het Bedrijf kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving elk item van Gebruikersinhoud verwijderen als het deze Overeenkomst schendt.

7. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze site kan links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het bedrijf. Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, voorwaarden, privacybeleid of praktijken van websites van derden. Bovendien censureert of bewerkt het bedrijf de inhoud van websites van derden niet. Door deze site te gebruiken, vrijwaart u het bedrijf uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van een derde partij. Dienovereenkomstig moedigt het Bedrijf u aan om op de hoogte te zijn wanneer u deze site verlaat en om de algemene voorwaarden, het privacybeleid en andere bestuursdocumenten van elke andere website die u bezoekt, te bekijken.

8. AFWIJZING VAN VERKLARINGEN EN GARANTIES

U ERKENT EN GAAT SPECIAAL AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS EN DAT DEZE SITE WORDT GELEVERD "AS IS", "ZOALS BESCHIKBAAR" EN "MET ALLE FOUTEN". HET BEDRIJF, HAAR OFFICIERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, WIJZEN ALLE WETTELIJKE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR HET DOEN. HET BEDRIJF, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER (I) DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN DEZE SITE, (II) DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN ENIGE SITES HIERONDER LINKERD ADVERTEREN OF ANDERSZINS) NAAR DEZE SITE, EN/OF (III) DE DIENSTEN DIE OP DEZE SITE GEVONDEN ZIJN OF ENIGE SITES DIE (VIA HYPERLINKS, BANNERADVERTENTIES OF ANDERSZINS) AAN DEZE SITE ZIJN GEKOPPELD, EN HET BEDRIJF AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HETZELFDE.
BOVENDIEN ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT GEEN ENKEL MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR HET BEDRIJF, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN, EN DERDE DIENSTVERLENERS (I) EEN ADVIES OF ADVIES ZULLEN ZULLEN EEN GARANTIE VAN ENIGE AARD MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF DE DIENSTEN DIE OP DEZE SITE WORDEN GEVONDEN, EN GEBRUIKERS MOETEN NIET VERTROUWEN OP DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIES.
DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN VERKLARINGEN EN GARANTIES IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, en blijft van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site of de Services die op deze Site te vinden zijn.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN HET BEDRIJF, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN EN ALLE DERDE DIENSTVERLENERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, STRAFGEVOLG OF GEVOLG ENIGE SCHADE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT (I) DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN DEZE SITE, (II) DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN ENIGE SITES DIE (VIA HYPERLINKS, BANNER-ADVERTENTIES OF ANDERSZINS) AAN DEZE SITE ZIJN GEKOPPELD, (III) DE DIENSTEN DIE OP DEZE SITE OF ENIGE SITES WORDEN GEKOPPELD (VIA HYPERLINKS, BANNER-ADVERTENTIES OF ANDERSZINS) AAN DEZE SITE, (IV) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, (V) GEDRAG VAN DERDEN, (van welke aard dan ook, ) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DIENSTEN NAAR OF VAN DEZE SITE OF SITES DIE (VIA HYPERLINKS, BANNER-ADVERTENTIES OF ANDERSZINS) NAAR DEZE SITE ZIJN GEKOPPELD, (VII) VIRUSSEN, WORMEN, BUGS, TROJAN PAARDEN, OF DEZE UITGEGEVEN NAAR OF VAN DEZE SITE OF ENIGE SITES GEKOPPELD (VIA HYPERLINKS, BANNER-ADVERTENTIES OF ANDERSZINS) AAN DEZE SITE, (VIII) ELKE GEBRUIKERSINHOUD OF INHOUD DIE SLECHT, INSLUITEND, BESLISSEND, SCHADELIJK IS VOOR MINDERJARIGEN OF ENIGE BESCHERMDE KLASSE, GEPORNOGRAFEERD OF ANDER , EN/OF (IX) ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE AARD ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE DIENSTEN DIE OP DEZE SITE WORDEN GEVONDEN, HETZIJ GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE OF GELIJKE THEORIE, EN ONGEACHT OF HET BEDRIJF OP DE HOOGTE WORDT GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
BOVENDIEN ERKENT U EN gaat u ermee akkoord dat elke rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Site of de Services die u op deze Site vindt, moet worden gestart binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie zich voordoet, anders zal een dergelijke rechtsvordering worden ingesteld. permanent worden geblokkeerd.
DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, EN blijft van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site of de Services die op deze Site te vinden zijn.

10. VRIJWARING

U stemt ermee in om het Bedrijf en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten te beschermen, verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, eisen, kosten, uitgaven, verliezen, aansprakelijkheden en schade van elke soort en aard (inclusief, maar niet beperkt tot , redelijke advocatenhonoraria) opgelegd aan of gemaakt door het Bedrijf, direct of indirect voortvloeiend uit (i) uw gebruik van en toegang tot deze Site; (ii) uw schending van enige bepaling van deze Overeenkomst of het beleid of de overeenkomsten die hierin zijn opgenomen; en/of (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht. De vrijwaringsverplichtingen onder deze sectie blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site of de Services die op deze Site te vinden zijn.

11. GEGEVENSOVERDRACHT

Als u deze site bezoekt vanuit een ander land dan het land waarin onze servers zich bevinden, kan uw communicatie met ons leiden tot de overdracht van informatie over internationale grenzen. Door deze site te bezoeken en elektronisch met ons te communiceren, stemt u in met dergelijke overdrachten.

12. BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en ons beleid, zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om te proberen deze Site op 24/7 basis te leveren. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze site van tijd tot tijd om welke reden dan ook ontoegankelijk kan zijn, inclusief maar niet beperkt tot periodiek onderhoud, reparaties of vervangingen die we van tijd tot tijd uitvoeren, of andere oorzaken buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot , onderbreking of storing van telecommunicatie- of digitale transmissieverbindingen of andere storingen.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we geen controle hebben over de beschikbaarheid van deze site op continue of ononderbroken basis, en dat we geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens u of enige andere partij in verband hiermee.

13. BEINDIGDE DIENSTEN

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het aanbieden of leveren van de Diensten op elk moment, om welke reden dan ook, en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Hoewel het Bedrijf grote inspanningen levert om de levensduur van al zijn Diensten te maximaliseren, zijn er momenten waarop een Dienst die wij aanbieden wordt stopgezet. Als dat het geval is, wordt dat product of die dienst niet langer ondersteund door Bedrijf. In dat geval zal het Bedrijf ofwel een vergelijkbare Service aanbieden waarnaar u kunt migreren, ofwel een terugbetaling doen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van een van de Services die we aanbieden of waartoe we de toegang vergemakkelijken.

14. GEEN DERDE BEGUNSTIGDEN

Niets in deze Overeenkomst wordt geacht rechten of voordelen aan derden te verlenen.

15. NALEVING VAN LOKALE WETTEN

Het bedrijf geeft geen verklaring of garantie dat de inhoud die beschikbaar is op deze site geschikt is in elk land of rechtsgebied, en toegang tot deze site vanuit landen of rechtsgebieden waar de inhoud ervan illegaal is, is verboden. Gebruikers die ervoor kiezen om deze site te bezoeken, zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten, regels en voorschriften.

16. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt, of het onderwerp of de formatie ervan, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Litouwen, Vilnius, met uitsluiting van collisieregels.

17. GESCHILLENBESLECHTING

Elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Servicevoorwaarden zal worden beslecht door bindende arbitrage. Een dergelijke controverse of claim moet op individuele basis worden beslecht en mag in geen enkele arbitrage worden samengevoegd met een claim of controverse van een andere partij. De arbitrage moet worden uitgevoerd in Litouwen, Vilnius, en het oordeel over de arbitrale uitspraak kan worden ingediend bij elke rechtbank die daar jurisdictie heeft.

18. TITELS EN KOPPEN

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn alleen bedoeld voor het gemak en gemak van verwijzing en mogen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst van de partijen te interpreteren of te interpreteren zoals hierin anders uiteengezet.

19. SCHEIDBAARHEID

Elke overeenkomst en overeenkomst in deze Overeenkomst zal voor alle doeleinden worden opgevat als een afzonderlijke en onafhankelijke overeenkomst of overeenkomst. Als een bevoegde rechtbank een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar acht, worden de overige bepalingen (of delen van de bepalingen) van deze Overeenkomst hierdoor niet aangetast en worden ze gevonden geldig en afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de wet.

20. CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over deze Overeenkomst, neem dan contact met ons op via e-mail of gewone post op het volgende adres:
oneangrygamer.net
Vilnius Vivulskio 7
LT
[e-mail beveiligd]